Reklamacja

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Sprzedawca uprasza klienta o sprawdzenie Produktu w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody, gdyż w sposób istotny ułatwi to rozpatrzenie ewentualnej reklamacji i ustalenie odpowiedzialności przewoźnika za niedopełnienie ustawowych obowiązków. Informacja ta ma charakter sugestii i nie wpływa na uprawnienie przewidziane w pkt 6 i 8 Regulaminu.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: Rosocha-Kolonia 34a, 62-590 Rosocha-Kolonia;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@ballyhands.com.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zalecamy wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą, celem ustalenia dogodnych warunków jej rozpatrzenia i realizacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Rosocha-Kolonia 34a, 62-590 Rosocha-Kolonia, chyba że sprzedawca wskazał inne miejsce w trakcie składania reklamacji. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.